Enermax Liberty 620W

10/03/2007買, 三年保, 即大約仲有半年保, 有盒, 齊CABLES, 有單及保養證, 100% WORK

請問最多可以放幾多??

有冇人可以幫忙報個價呀?

TOP

Let me help you,
$280-$380

TOP