[交換] Intel C2Q 9550 E0 交換 C1

我有粒 E0~ 但塊 975X 板認唔到粒 U 個名, 變咗 Genuine Intel... 非常不爽~~

求換 C1 一粒~ C1 認到... =.= 就係差嗰啲啲...

絕對健康, 我不超頻