[徵求] CPU, 底板, VGA card, RAM

收1粒cpu: G6XX 或 G8XX

收1塊MB: 要SOCKET 1155 或 SOCKET 775 (只收 MATX 或 ITX 要用DDR3)

收2條 DDR3 4G RAM 或 2條 8G RAM: 咩牌子都OK, PM說明就OK

收2張 NV 450/460 DISPLAY CARD

請PM說明價錢, 行保用年期(如果有), 留電話, 謝謝.