[交換] CPU 4460 換 4690 / 4790, Toshiba 2TB / 3TB 換 DDR3 1600 8G x 2

1) Intel CPU LGA1150 Haswell Refresh  CPU

用4460+錢, 換100% Working 4690 / 4790
保養, 單, 盒, 配件齊

2) DDR3 1600 8G x 2

用無保Toshiba 3.5" 7200rpm 2TB / 3TB +錢, 換100% Working DDR3 1600 8G x 2
- 如果無行保, 最好私保 3日

最好西鐵沿線 或 深水步地鐵站交收