Watt數問題

想問問1張4350 9400gs(唔知有冇打錯) atom230 e2140 要幾多w電佢地分別?

順路問多1問.. 一個機頂盒仔又要用幾多w

TOP

我個8仔機頂盒~17W
另外9400好似無gs

TOP

一般的硬件Watt 數如下:
1. 主機板: 38W-43W
2. CPU: 你自己查下! (Atom 應該好少Watt ~30W)
3. Ram: DDR2 Ram 7W 一條; DDR Ram 10W 一條
4. HDD(3.5"): ~9W-13W 一個
5. DVDRW: ~25W-30W 一個
6. Display card: ~35W-150W都有,一般中價card ~50W-65W

自己加!
你買的火牛足火的話,一般加埋的總Watts數,除以0.70-0.75就足夠了!譬如,總Watts數係210,最少要用300Watts足火的牛。
但係,如果諗住將來加硬件,最好除0.50。

TOP

咩阿 atom 好似 max 8W
e2140 15~30W
4350 15~40W
9400gs 20~40W

TOP

atom single core 4w
dual core 8w

[ 本帖最後由 二三些 於 2008-12-13 00:15 編輯 ]

TOP

Sorry,我無研究過 Atom 係幾多Watts,只知道係好少Watts。
火牛預多D比較好,因為開機關機時,扯電會扯得多D。

TOP