display card 問題

剛剛係網上睇到d人話要更新display card要先移除舊既driver...
因為我唔知道要咁做, 我對電腦既認識好少, 我就咁更新左, 無移除舊果個
雖然更新左幾日, 到宜家都見唔到有咩事發生
咁會唔會有問題?

我係咪應該宜家移除左個driver, 再安裝過會好d
無知一問