PSU單風扇氣流問題

先睇下圖:

當圖中o既14cm單風扇將機箱內熱力抽入後,熱空氣會否經圖中o既右上角漏出?
抑或14cm風扇下有導風設計,將熱空氣經psu後方o既蜂巢式散熱網"送"離機箱?
一直用緊雙風扇psu,所以唔多了解單風扇運作

[ 本帖最後由 靜止 於 2008-12-19 20:24 編輯 ]

當把大fan不斷打風入去
自然就會從其他透氣窿溢出(主要會在後面的網面排風)
若果排線果面無窿的話 漏出的風就極少

不過d風大部份都係用最通順的路俓流過
相對網面的另一側會對流不足導致積熱

TOP

原帖由 靜止 於 2008-12-19 20:23 發表
先睇下圖:

當圖中o既14cm單風扇將機箱內熱力抽入後,熱空氣會否經圖中o既右上角漏出?
抑或14cm風扇下有導風設計,將熱空氣經psu後方o既蜂巢式散熱網"送"離機箱?
一直用緊雙風扇psu,所以唔多了解單風扇運作

其實當d空氣冇位走o個陣, 都會「焗住」o係機尾走
呢隻牛近機尾(蜂巢孔)o個邊有塊透明膠片導風
不過出電線o個邊都好似有少少窿位

TOP