cpu無單有無得保?


是一粒amd a64x2來的

邊間代理?建達冇單好似有得保...你直接打上代理問仲好啦

TOP

原帖由 inori 於 2008-12-22 14:19 發表
邊間代理?建達冇單好似有得保...你直接打上代理問仲好啦

搭單問句,如果有粒xander 保的A64x2....但無上網登記&無單,有無得保

TOP

原帖由 lwt1989 於 2008-12-22 15:50 發表

搭單問句,如果有粒xander 保的A64x2....但無上網登記&無單,有無得保


有,計代理商出貨日

TOP