amd 620的熱量

如題, 用原裝風扇..full loading 有幾多度, 平時又幾多度? 同埋嘈唔嘈?

以amd 4核來講, 有無邊粒慳電d同無咁熱?

原帖由 blazer2007 於 2010-1-10 16:15 發表
如題, 用原裝風扇..full loading 有幾多度, 平時又幾多度? 同埋嘈唔嘈?

以amd 4核來講, 有無邊粒慳電d同無咁熱?

605e 應該慳電 d, 但係香港冇得賣...  :(

TOP

原帖由 blazer2007 於 2010-1-10 16:15 發表
如題, 用原裝風扇..full loading 有幾多度, 平時又幾多度? 同埋嘈唔嘈?

以amd 4核來講, 有無邊粒慳電d同無咁熱?


905e 65w 比 A2X4 6XX系列更慳電,不過貴一倍

TOP

原帖由 G-核戰機 於 10-1-2010 04:30 PM 發表


905e 65w 比 A2X4 6XX系列更慳電,不過貴一倍


Phenom II x4 黎喎
多左 L3 , Quad Core 又要壓到 65W 差唔多啦

TOP

咁605e邊度有得賣? 大陸? 同埋620平時狀態下幾多度到?

TOP

我用緊 620 原裝風扇平時36-42度  full loading 57 度左

TOP

原帖由 dom 於 2010-1-10 16:34 發表


Phenom II x4 黎喎
多左 L3 , Quad Core 又要壓到 65W 差唔多啦


AMD 4核 嗎,難道飛龍2不是amd出的

TOP

原帖由 G-核戰機 於 10-1-2010 07:31 PM 發表


AMD 4核 嗎,難道飛龍2不是amd出的


905e 當然是 AMD 出品

TOP

正常30~45,應不過60

TOP

原帖由 dom 於 2010-1-10 22:35 發表


905e 當然是 AMD 出品

dom 姐…想問下 605e 45w 係咪 用電同發熱同4850e 45w 差唔多 -0-

TOP