Enhance 火牛問題

插著電源沒開機
電源供應器上的開關,開或關都會有這個電流聲,開的話會比較大聲(但係唔開機箱聽都聽唔出)
如果張電源供應器個開關開住一段時間,隻牛會有少少暖

如果開機的話
就聽唔出隻牛有聲(可能fan太嘈)
而且長開成日隻牛都唔會點有溫度

隻牛係唔係正常??
關機後,電源供應器上的開關,係唔係唔用就要關左佢??

回復 1# 408

關上拖板開關便可 吾需要關火牛的開關

TOP