PCI 短卡, 是否必要對應短slot ? 長slot能否相容 ?

類似這種短卡

pci-e x16係可以向下兼容pci-e x1

TOP

可以的話最好插返...短
唔係有時開機唔見左張卡.....
我個張係TV卡

TOP

係可以的
只要插得入去PCI-E係上下相容
X16可以插X1/X4卡
X4開口卡可以插X16卡(降速)

固定好就可以了

TOP

可以的話最好插返...短
唔係有時開機唔見左張卡.....
我個張係TV卡
LikMan727 發表於 2012-5-23 14:46


唔見咗張卡會唔會係因為你開左X4 MODE?

TOP

行AUTO........

TOP