GTX260+問....

1.65nm版背面係5係有塊膠板??
2.GALAXY同ⅩFX GTX260+係5係65nm??
3.XFX65nm260+幾$??

原帖由 aRwai___ 於 2009-3-23 18:25 發表
1.65nm版背面係5係有塊膠板??
2.GALAXY同ⅩFX GTX260+係5係65nm??
3.XFX65nm260+幾$??

個塊唔係膠
係金屬板

xfx55nm好似有貼紙寫明
幾錢唔知

TOP

原帖由 CHK 於 2009-3-23 18:26 發表

個塊唔係膠
係金屬板

xfx55nm好似有貼紙寫明
幾錢唔知

係5係咩260+都有金屬板??

TOP

1.65nm版背面係金屬板
2.GALAXY同ⅩFX GTX260+公版係65nm
3.XFX65nm260+ 公版$1470 非公版(BLACK EDITION)$1590
GALAXY公版65nm$1399 非公版55nm(AC TWIN)$1480
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

比多幾張你睇
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

say, 3 months later, would the resell value of 65nm drop more than 55nm?

TOP

原帖由 sup 於 2009-3-23 19:14 發表
say, 3 months later, would the resell value of 65nm drop more than 55nm?

應該會不過可能到時得返好少貨
未必買到

TOP

原帖由 sup 於 2009-3-23 19:14 發表
say, 3 months later, would the resell value of 65nm drop more than 55nm?


for resell value, 55nm will always be higher than 65nm.. but the difference may not be huge... i would say max $80~100

TOP

4月尾會 5 會重有
會 5 會重平左

TOP