HD4890 1G 要用邊粒 CPU 先夠力?

底板係 Asrock A780FullHD,CPU 用緊 4000+ x2 (OC 2.8G)。想買 HD4890 1G,要換邊粒 U 先夠力?

4890 , 最好都用粒intel q9400.. or amd 940 ...果類啦...

TOP

Athlon II X4 630 夠唔夠力?

TOP

其實如果拎來打機既話 我覺得630 好似唔係太好..因為印象中好似630 係少左L3 cahce 的...不過有時睇自己捨得用幾多錢...不過張display card 有番咁上下, 用粒高d 既u 係會好d , 其實我都有一般好長既時間未用過amd 既u...不過我覺得玩既不如買粒 amd 940II x4 ,好似聽閒都唔錯的..不過好似過千..  純粹個人意見, 問多幾位c兄比比較下先好再決定 ^^

TOP

AMD PII 4核la~
再唔係買PII 2核開4.......

TOP

PII 955 都推得盡5970 4890 你自己話呢..跑分既話永遠都會有推唔盡既U

TOP

435推得盡邊張卡

TOP

Athlon II X4 630 夠唔夠力?
jo_ckh 發表於 2010-1-19 14:01

AMD 5000開4

TOP

本帖最後由 chiushing01 於 2010-1-20 00:00 編輯
PII 955 都推得盡5970 4890 你自己話呢..跑分既話永遠都會有推唔盡既U
軟硬大師 發表於 2010-1-19 19:27又真係好有道理, 用勁d既顯咭都係想用小d cpu資源啫, 咁普通雙核都ok架啦, 理論上都唔會點用到佢地好多資源

TOP