E張野咁熱咁??我試個張auto fan speed 5分鐘最高先66度
hang05 發表於 2010-8-3 12:06 AM

又泥啦..
我的環境:
室溫: 30度
入機箱冇開冷氣

咁樣燒卡我先滿意..
我寧願超低D都唔想令到人地有好凍嘅感覺..
成日做測試好似呃咗人咁..唔多好受

TOP