GTS250 512MB DDR3 vs 4850 512MB DDR3??

我個mon就22',resolution want 1920x1080 呢兩張卡我想知邊張係打機個陣會好D,同埋我想問下512MB DDR3同1GB DDR3差幾多

急問,今日想出去買

TOP

i'll choose 250...
你話D game 貼圖勁就要多D ram(1GB) , e.g. crysis,aoe3

TOP

咁邊隻GTS250好,我見4850 $670

TOP

買e兩隻=幫人清舊貨

TOP

i would like to choose gts250 ..
256bit

TOP

買e兩隻=幫人清舊貨
Summer 發表於 2010-9-23 10:18


系嫁..,.,.,.
所以最好買450..

TOP

買4850啦~

CP最高之卡~

TOP

我都知幫人清貨,資金有限,諗住可以代8600GTS 256MB玩D高畫D既game

TOP

二手區有保260+ 都係$750

TOP