GTX 570 一問

有朋友呢期砌機
budget 7k內
堅持用N卡
打算出呢張
ASUS華碩 DI-EN570DC GTX570 w/HDMI+Dual DVI+DisplayPort 1280MB GDDR5 顯示卡
數量:         價錢: HK$ 2090

叫佢玩7850但不是N卡
想問問各位師兄意見

i will wait 660ti if don't want give more for 670
this revolution N卡...勁....

TOP