MSI GTX 560 TI HAWK VS GALAXY GTX 560 TI GC

如題, 對呢兩把有咩評價?

唔洗評,計散熱、保養期及供電用料,問十個十個都答你揀 MSI

TOP

Msi 560ti hawk +1.....tf3散熱同級最好,hawk版核心時脈同供電比同級強,唯一是只有1g ram.....

TOP

Msi 560ti hawk +1

TOP

galaxy應該揾張白板黎打鷹

TOP

msi 560ti hawk

TOP

搭單問其實MSI GTX 560 TI HAWK 係咪 560 ti 中最好????

TOP

560ti hawk當然好d啦,我自己都用緊

TOP

560ti hawk當然好d啦,我自己都用緊
anakin826 發表於 2012-5-22 14:31    想搭單問 我得隻GX550 火牛 550W 唔知夠唔夠推呢? MSI HAWK

TOP

想搭單問 我得隻GX550 火牛 550W 唔知夠唔夠推呢? MSI HAWK
timqqq 發表於 2012-5-23 02:34當然夠啦

TOP