800w 火牛推兩張r9 290

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

我認為係火牛吾夠力問題 我之前650w推單一290都係咁 而家轉左CORSAIR RM1000 推兩張都冇問題

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

furmark 280x CF 都要700w 未計CPU full load,
應該隻牛唔夠力

TOP

我都用緊1000w推兩張290X
用埋水冷 玩BF4都冇試過唔夠推

TOP