LSI8888ELP 512MB 換成 1G Cache Memory 會唔會好大分別

LSI8888ELP 512MB  換成  1G Cache Memory 會唔會好大分別 & 邊到有得買 ?
謝謝回答.....!

LSI8888ELP 512MB  換成  1G Cache Memory 會唔會好大分別 & 邊到有得買 ?
謝謝回答.....! ...
pcm10241024 發表於 2010-10-10 10:15

當大部份要讀寫的資料都能在Cache內完成時,效能便會大增,所以Cache數量多左一倍,差別會幾明顯

LSI 8888ELP所用既Cache Memory種類係244pin ECC Reg DDR2-667 Mini Dimm,eBay上會比較多,淘寶間唔中都會有

TOP

有無條Link........?想換1G Ram
Thank !!!

TOP

有無條Link........?想換1G Ram
Thank !!!
pcm10241024 發表於 2010-10-12 15:04


support x2

TOP

有無條Link........?想換1G Ram
Thank !!!
pcm10241024 發表於 2010-10-12 15:04

現在搵Mini-Dimm已經易左好多, 按我以上的keyword係eBay或淘寶search, 好容易可以搵到

TOP

真是難揾到

TOP

TOP

Thank !!! idolclub

TOP

LSI 8888 支援幾多GB?

TOP

LSI 8888 支援幾多GB?
pcm10241024 發表於 2010-10-17 08:20


google 下唔會死嘛...


http://www.lsi.com/DistributionS ... 88ELP_PB_081809.pdf

TOP