fujitsu hdd唯讀問題

本帖最後由 donttellu 於 2012-5-20 18:29 編輯

小弟有一個fujitsu hdd
當係某部電腦寫入一d檔案後, 到另一部電腦開番就變了做唯讀
不能save同del, 一定要去番原本部腦先edit到
有冇ching知道點解?
謝謝!!!