WI-FI 會影嚮拖板???

話說尋晚唔知做乜,經常聽到 "gigi"聲,gi幾gi後跟住跳電 ,起初仲以為係我部 malata all-in-one 電腦有問題唔敢再用果部機。跟住頭先我玩部 viiv s5 (開左 wifi),同樣聲到 "gigi",試幾試後先發覺我一用 wifi 就會聽 gigi聲,為免好似尋晚咁跳電,即時熄左部 S5 (部 malata 尋晚又係用  wifi 駁我屋企個 network)。