WIFI Extender 求推介!

屋企用緊BB1000, LINKSYS WRT1900AC, 隻router放係廳正中間位置, 間屋三百尺都無, 但一入到房個訊號弱左好多呀! 試過改過WIFI channel無乜改善, 所以想揾隻質素好一些的WIFI extender, 請問有無咩野好架WIFI extender推介一下呢? 謝謝!

轉mesh wifi  應比較好吧

TOP