Samsung YP-P3 連接手機的小問題

之前問過關於聽MP3聽唔到電話響問題, 有師兄介召了Samsung 的YP-P3, 上星期買了, 覺得好方便! 不過都有少少問題想問, 當連接了手機之後, 有電話時, 係P3隻耳機度會聽到幾下Do Do...聲跟住會無聲, 直至我按接聽, 請問有無得SET佢不停咁Do Do Do Do Do Do.....咁架? 或者自定佢響法架?
另外接聽電話時佢個大細聲係跟聽mp3時的大細聲, 但發覺聽電話時是比較細聲的, 次次都要按大聲佢, 通話完佢又自動回復原來聽緊mp3的大細聲, 設計很細心, 但當又有電話時, 佢又係跟番mp3的大細聲, 而唔係我之前聽電話的setting. 好像有點笨, 係咪有地方set我唔知呀?? 請師兄多多指教!

有無師兄有提供?

TOP

set電話震好過啦 囧

TOP