My Card 300 * 10 多買多平 [End 16-5-2012]

本帖最後由 恒生 於 2012-5-14 21:20 編輯

Item 1-10
My Card 300點
$72=1
買2張或以上就每張平1蚊
買5要張或以上就每張平2蚊
買10張就每張平3蚊

1張=72*1=72
2張=71*2=142
3張=71*3=213
4張=71*4=284
5張=70*5=350
6張=70*6=420
7張=70*7=490
8張=70*8=560
9張=70*9=630
10張=69*10=690


多食/多bid優先
中銀, 東亞, 恆生, 過數
~eat/拍賣完結後需於24小時內pm電話作實

老細 呢度5俾散貨喎

8. 相同產品多於2件,版主有權要求合理解釋,否則有權評為商業銷售或大規模散貨而終止買賣及處分,相同貨品於完結後一星期才可重售。

TOP

本帖最後由 恒生 於 2012-5-14 22:02 編輯

回復 2# urcly0


我係買錯左
得呢10張ONLY
想要多都冇

TOP

My card係咪可以儲戰網卡...?

TOP

Item 1-10
My Card 300點
$72=1
買2張或以上就每張平1蚊
買5要張或以上就每張平2蚊
買10張就每張平3蚊

1張 ...
恒生 發表於 2012-5-14 21:14

相同全新貨品只可出售兩件或兩項單一作價

TOP