G3250T upgrade to i5問題?

是否一定要用返有T尾嘅i5(散熱問題?),e.g. i5-4590T?邊度有賣?

睇你咩機箱咩底板

TOP

個cpu slot 相同就得,吾一定要t板

TOP

好似睇SOCKET
T係低功耗版,一般情況係通用

TOP