fujitsu notebook keyboard...

岩岩跟 poly 買左部 fujitsu E8420U, 但係返屋企發覺個 keyboard 好似怪怪地咁, 一 '咁' 落去好似周圍 d key 都跟住跌左落去少少咁... 咁樣係咪唔正常??
唔知有冇c兄有同樣的問題??