firefox bookmark 排序

想請問有冇快d的方法可以令firefox的bookmark跟字母 / 筆劃排?
之前試過裝一個plug in令到英文排到, 但中文好似錯哂...個plugin名唔記得了..
謝謝