window右鍵清單疑問..

隨著電腦用得耐
window右鍵清單入面都多左好多冇用既野
唔知各位師兄有冇方法可以修改window右鍵清單呢?
唔該