Firefox 那個版本最好?

見firefox 有以下版本,邊個版最好:-

Firefox 2.0x
Firefox 3.08
Firefox 3.1b3
Firefox 3.6a1

pigfoot firefox 3.1pb3

TOP

一般用家都係用返原裝既最新穩定版比較好
即係Firefox 3.0.8
有問題時都比較易有人幫到你

TOP

多謝名 C Hing 意見,
現用緊firefox 3.1b3

TOP

Using 3.0.8

TOP

如果你喜歡做小白鼠,可以用最新的,而且是經常更新軟體的哦
如果你追求穩定,那最好用官方穩定版

TOP

原帖由 bubill 於 2009-4-14 21:13 發表
如果你喜歡做小白鼠,可以用最新的,而且是經常更新軟體的哦
如果你追求穩定,那最好用官方穩定版


加下3.0.9了

TOP