youtube全畫面播片問題~發生咩事?

唔知點解播youtube片...就咁睇好順唔會停
一全畫面播片~睇左10~15秒....畫面就停左..但係有聲....仲播緊...
按回視窗mode...又冇問題...只係全畫面..會停