WinXP BT client 請教

請問有無 d BT client 可以o係 DOS run ?

因為有陣時部機面有人用緊, 想可以用 Telnet o係 background BT ...

開utorrent web 界面

TOP

TOP