vista boot screen改左winload,無gui都係改唔到

我照足哂步驟做點解都係改唔到既

希望有高人指點一下

系統:vista business sp2

[ 本帖最後由 okokokok444 於 2009-9-6 16:28 編輯 ]