WIN 7 備份問題

於本月8日電腦自動備份過程中出現︰

備份未成功。錯誤為備份位置不正確。你不能使用備份中所含的磁碟區做為存放位置。(0X80780040)事件識別碼 4104

奇就奇在我一向都係用呢個位置尼備份,為何今次唔得呢?