ImgBurn 2.5.6唔可以控制讀碟速度?

我明明set了最高8X, 但當佢將光碟讀做image果時, 速度照上到最高, 不能保持以8X讀取

THANKYOU
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊