win 7 home 授權問題

我發現正版win 7 home 最多授權一部電腦,咁我重裝算唔算兩部電腦呢?另外如果我同時裝係兩,三部電腦, Microsoft 會發現嗎??

回復 1# photobillyli


    我發現正版win 7 home 最多授權一部電腦,咁我重裝算唔算兩部電腦呢?唔算 另外如果我同時裝係兩,三部電腦, Microsoft 會發現嗎??

TOP