Recovery Software 問題

想問問咁多位師兄, 知唔知邊一個recovery software可以將要回復嘅file回復返原本嘅檔案名??我知PC Inspector可以做到, 但佢recover唔到我想要嘅file, 想知道仲有無其他程式可以做到?? Thx!!