vm新手問題: 可否將現有physical win7 OS backup左佢, 然後係第二部機VM開佢?

最近先識用VM 原來咁好用.
想問問:
有部舊機用開WIN7, 可否backup左佢, 然後係第二部機用VM開佢嗎?

VMware converter standalone

TOP

VMware converter standalone
yjfoeg 發表於 2016-1-10 11:47    ching, thx a lot!!!! 原來真係得!!!     大鄉里添:

TOP

呢個動作簡稱 p2v

TOP