window 7 下amd phenom ii x4 925 四核變單核???

window 7 下amd phenom ii x4 925 四核變單核???
computer config:
mother board MSI 785GM E65
DDR3 4GB ram
cpu: amd phenom ii x4 925

唔知點解在bois是認到粒u4存 core, 但在window7 下的裝置管理員下只認到處器得一個amd phenom ii x4 925,應該係四個啱????
用cpu test software run cpu performance 比粒雙核amd 更底分???何解???
多謝指教!