emu 0404用asio出, 跳去首歌中間聽會沙聲??

有冇解決辦法??

原帖由 fansullivan 於 2009-6-4 01:09 發表
有冇解決辦法??


ASIO BUFFER 應該不足 ,係軟件上SETTING問題,應該調高BUFFER有沒有明顯改善先

TOP

原帖由 速遞員 於 2009-6-4 01:11 發表


ASIO BUFFER 應該不足 ,係軟件上SETTING問題,應該調高BUFFER有沒有明顯改善先


得左...thx

TOP