HiMedia HD560B-TH 出左

今日係黃金見到已經有得賣,
睇落畫質好似比舊款好小小,
金屬外殼幾靚,有USB 3.0。

How Much $$$$

TOP

$14xx ?

TOP

回復 1# arrychiu

好似無 giga lan..換的意欲唔大~

TOP

Dual tuner ???

TOP

我知 HD500B-TH 的香港版本係叫 HD600B-TH。
唔知 HD560B-TH 又會唔會有這分別呢?

TOP

咪仲平過H500?

TOP

乜官網都未有資料.....

TOP

no av-in.......................

TOP

ceXvPCML29tvI.jpg
2010-12-28 11:05
cezcYZT8Fy4XU.jpg
2010-12-28 11:05

TOP